TẾT NGUYÊN-ĐÁN

NOUVEL AN LUNAIRE VIETNAMIEN

à travers la planète

1970
Canh Tuất
LIEGE

Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Liège

    

  

1972
Nhâm Tý
LIEGE

1973
Quý Sửu
LIEGE

Lực-Lượng Sinh-Viên Việt-Nam Chống Cộng tại Liège

  

1976
Bính Thìn

Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt tại Bruxelles

   

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

1978
Mậu Ngọ
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

 

1980
Canh Thân
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

1981
Tân Dậu
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

1988
Mu Thìn
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

1991
Tân Mùi
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

1993
Quý Du
LIEGE

Cộng-Đồng Bỉ-Việt tại Liège

2006
Bính Tut
PARIS

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

2007
Đinh Hợi

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

 

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt tại Bruxelles

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

2009
Kỷ Su

Trung-Tâm Văn-Hoá & Xã-Hội
Việt-Nam tại Bruxelles

COSUNAM Genève

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Văn-Phòng Liên-Đới Xã-Hội
tại Paris

2010
Canh Dần

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Văn-Phòng Liên-Đới Xã-Hội
tại Paris

2011
Tân Mão

Hội Thân-Hữu Việt-Nam tại Bussy

 

Cộng-Đồng Việt-Nam
tại Liège

Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt tại Bruxelles

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

2012
Nhâm Thìn

Hội Thân-Hữu Việt-Nam tại Bussy

 

JJR_MC 68 / Morangis


 

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Trẻ Việt tại Bruxelles

2013
Quý Tỵ
LIEGE

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

       

2014
Giáp Ngọ

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do
Vùng Bouches-du-Rhône

Hội Cu-Quân-Nhân QLVNCH tại B

Hội Người Việt Tự-Do tại Bá-Linh


Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Trẻ Việt tại Bruxelles

Văn-Phòng Liên-Đới Xã-Hội
tại Paris

2015
t Mùi

Câu-Lạc Bộ Làng Việt - Genève

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản
tại Hoà-Lan

Hội Cu-Quân-Nhân QLVNCH tại B

Hội Người Việt Tự-Do tại Bá-Linh

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tỵ-Nạn tại Frankfurt

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Nürnberg & Mittelfranken (VVNM)

Hội Phật-Giáo - Chùa Tu-Giác tại Liège

Liên-Hội Người Việt Vùng Nam Cali

Liên-Hội Người Việt Tự-Do tại VQ B

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Trẻ Việt tại Bruxelles

 

2016
Bính Thân

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
Vùng Montreal

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
Vùng Toronto

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Hội Phật-Giáo - Chùa Tu-Giác tại Liège

Hội Thân-Hữu Việt-Nam tại Bussy

Médecins du Vietnam - Paris

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Trẻ Việt tại Bruxelles

2017
Đinh Du

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-Do
tại Pháp

Hội Người Việt T-Nạn tại Berlin

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản
tại Hoà-Lan

Hội Ái-Hữu Việt-Nam tại Bussy

  

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Nürnberg

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Médecins du Vietnam - Paris

Tập-Thể Chiến-Sĩ VNCH tại Âu-Châu

Tập-Thể Chiến-Sĩ VNCH tại Hi-Ngoi

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Trẻ Việt tại Bruxelles

Việt-Võ-Đo Liège

2018
Mu Tut

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Bắc California

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Neuss

Hội Ái-Hữu Việt-Nam tại Bussy

Hội Cu-Quân-Nhân QLVNCH tại B

  

Hội Người Việt Quốc-Gia tại Lausanne

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Hội Phật-Giáo - Chùa Khánh Anh tại Paris

Hội Phật-Giáo - Chùa Trúc Lâm
tại Marseille

Hội Phật-Giáo - Chùa Tu-Giác tại Liège

Lion's Club - Vauréal

Nhóm Thân-Hữu Vùng Montreal

Trẻ Việt tại Bruxelles

Voice Belgium

 

2019
Kỷ Hợi

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
tại Dormund

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
Vùng Montreal

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản
tại Berlin

Hội Ái-Hữu Việt-Nam tại Bussy

Hội Người Việt Quốc-Gia tại Lausanne

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

  

Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản
tại Frankfurt

Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản
tại Hamburg

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Hội Người Việt Vùng Toronto

Hội Phật-Giáo - Chùa Tu-Giác tại Liège

Lion's Club - Vauréal

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

2020
Canh Tý

Câu-Lạc-Bộ Làng Việt - Genève

Cộng-Đồng Công-Giáo Việt-Nam
tại Đan-Mch

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
Vùng Montreal

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản
tại Berlin

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản
tại Hoà-Lan

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Hội Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản
tại Mönchengladbach

Hội Người Việt Tị-Nạn tại Köln

Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản
tại Frankfurt

Hội Thân-Ái-Hữu B -Việt

Lion's Club - Vauréal

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris

Trẻ Việt tại Bruxelles

2021
Tân Su

COVID

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

2022
Nhâm Dần

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Hội Ái-Hữu Việt-Nam tại Bussy

Tng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris