Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

04.01.2014 - PARIS / 08.01.2014 - LIEGE

Lễ Tưởng-niệm Commémoration

04.01.2014
PARIS

Chùa Khánh Anh

Videos :

* Bích Xuân

* Nguyn Văn Đông

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration

08.01.2014
LIEGE
Parc de la Boverie

En présence de / với sự hiện-diện của
Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

       

     P1010739.JPG  

      

       

                 

        

      

       

TRẦN VĂN BÁ