Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2015
08.01.2015 : LIEGE
10.01.2015 : WESTMINSTER - USA
17.01.2015 : PARIS
10.01.2015 : VICTORIA - AUSTRALIA

Lễ Tưởng-niệm Commémoration

10.01.2015
WESTMINSTER-CA-USA

Chùa Điều Ngự

Videos : http://indomemoires.hypotheses.org/16984

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration

08.01.2015
LIEGE
Parc de la Boverie

En présence de / với sự hiện-diện của
Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

      

     

     

     

     

     

     

    

08.01.2015
VICTORIA - AUSTRALIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2015 PARIS

Video Youtube

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

TRẦN VĂN BÁ