Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2017
Orange County

Video Youtube

 

 

08.01.2017 : LIEGE

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration
Parc de la Boverie - LIEGE

En présence de / với sự hiện-diện của
Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

   

   

    

 

 

TRẦN VĂN BÁ