Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc
và khắp Thế-Giới

Manifestations générales

à travers la planète

Tất cả hình ảnh và videos các cuộc Biểu-Tình tại Quốc-Nội và Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des manifestations au Vietnam et à travers la planète

Quốc-Hận - 30 avril
Quốc-Tế Nhân-Quyền - 10 DECEMBRE
Journée Internationale
des Droits de l'Homme
Kiểm-Điểm Định-Kỳ Phổ-Quát
UPR (Universel Periodic Review)

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược
và Việt Cộng bán nước
Manifestations contre la Chine Communiste et les fantôches communistes de Hanoi

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !