Hội-tho & Biu-tình / Conférence & Manifestation

Kim-đim Đnh-k Phổ-cp / Universal Periodic Review

Genève - Suisse - 04 & 05.02.2014

Videos

S.B.T.N. : Hi Tho v Nhân Quyn VN truc UPR 2014

TVPARIS13 : Hi Tho UPR : Trách nhiệm của VN trong vai trò Thành viên Hi Đồng Nhân Quyn LHQ

S.B.T.N. : Biểu Tình Phản Đối CSVN Điu Trn UPR Tại Liên Hip Quốc - Geneva, Thy Sĩ- 05.02.2014

TVPARIS13 : Biểu Tình Phản Đối CSVN Điu Trn UPR Tại Liên Hip Quốc - Geneva, Thy Sĩ- 05.02.2014

SBTNDC : Biểu Tình Phản Đối CSVN Điu Trn UPR Tại Liên Hip Quốc - Geneva, Thy Sĩ- 05.02.2014

S.B.T.N. : Phái đoàn nhà nuc Vit Nam b chạy khi gặp phóng viên STBN tại Hi Ngh UPR, Geneva, Swiss 5/2/2014

Radios

"Chân Tri Mi" phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

"Đáp Lời Sng Núi" phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

"Chân Tri Mi" : Hi Tho v Nhân Quyn VN truc UPR 2014

R.F.A. : Người Vit biểu nh truc Hi Ngh UPR, Genève

Hội-tho - Conférence
04.02.2014

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

Tưng-niệm / Hommage
Việt-Dzũng
05.02.2014

   

   

   

  

Biu-tình - Manifestation
05.02.2014

  

  

   

  

   

  

Xe car & hầm trú-n / Trajet & Séjour

            

            

            

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !