Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
10.12.2019
trên khắp thế-giới / à travers la planète


10.12.2019
AARHUS


10.12.2019
SAN FRANCISCO

Việt-Nam,Tây-Tạng, Hong-Kong, Philipines biểu-tình - Lãnh-Sự-Quán Việt-Cộng tại San Francisco

Video YouTube 1

10.12.2019
BRUXELLES

08.12.2019
SAN FRANCISCO

Việt-Nam,Tây-Tạng, Hong-Kong, Philipines biểu-tình - Lãnh-Sự-Quán Trung-Cộng tại San Francisco

https://www.youtube.com/watch?v=LhwuYZ06hdY

08.12.2019
PARIS

08.12.2019
SAN JOSE

07.12.2019
TORONTO

08.12.2019
WASHINGTON

    

07.12.2019
BERLIN

07.12.2019
LONDON

Video Facebook 1

       


06.12.2019
NEW YORK

Tiếp-xúc và trình bày vấn-đề vi-phạm nhân-quyền tại Việt-Nam
với các thành-viên của Cao-Uỷ Nhân-Quyền Liên-Hiệp-Quốc và Văn-Phòng Đại-Sứ Hoa Kỳ tại LHQ

    

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !