Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Âu-Châu biểu-tình ủng-hộ cuộc xuống đường 05.03.2017 tại Quốc-Nội (SBTN) :
https://www.youtube.com/watch?v=THsmHpOyuEg

26.03.2017
PARIS

      

       

      

 

26.03.2017
TORONTO

  

12.03.2017
TOKYO

Đồng-bào tại Nhật biểu-tình trước Sứ-quán Việt-Cộng,
ủng-hộ các nhà đấu-tranh cho tự-do dân-chủ tại Việt-Nam

   

18.03.2017
WESTMINSTER

       

       

       

       

      

15.03.2017
TAIPEI

Biểu-tình trước Toà Đại-sứ CSVN tại Đài-Bắc - Đài-Loan : https://www.facebook.com/SBTNOfficial/videos/1294596253963986/

12.03.2017
SAN JOSE

    

05.03.2017
COPENHAGEN
05.03.2017
FRANKFURT
05.03.2017
GEORGIA
05.03.2017
HOUSTON
05.03.2017
LOS ANGELES
05.03.2017
MELBOURNE
05.03.2017
MONTREAL

     

     

    

05.03.2017
OSLO
05.03.2017
OTTAWA
05.03.2017
PARIS
05.03.2017
PRAHA
05.03.2017
SAN FRANCISCO

      

 

05.03.2017
SAN JOSE

     

   

05.03.2017
SASKATOON

     

         

    

  

05.03.2017
TAIPEI

    

05.03.2017
TORONTO
05.03.2017
UTAH
05.03.2017
VANCOUVER
05.03.2017
WASHINGTON

25.02.2017
HOUSTON

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !