Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Chín - Septembre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Septembre 2018

  

09.09.2018
Song Ngọc

  

08.09.2018
Hambourg

Buổi sinh-hoạt của hội Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Hamburg, cũng là dịp bán thức ăn Gây Qũy Giúp các TNLT tại VN

        

08.09.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

       

 

04.09.2018
Hải Dương

Biểu tình : Chiếm trụ sở Nhà Nước trong nhiều giờ, truy bắt Quan tham

Video Youtube

04.09.2018
Song Ngọc

 

03.09.2018
Montréal

Đêm Thắp Nến để đồng-hành với Quốc-Nội cho ngày Tổng-Biểu-Tình 02.09.2018 ở Việt Nam
Tại hội-trường Nhà thờ St-Marc Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam - Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia vùng Montréal
Video Youtube

03.09.2018
Quảng Ngãi

Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ou41J8hu0JI

02.09.2018
Frankfürt

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"
video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4 - video Facebook 5 - video Facebook 6
video Facebook 7

      

      

       

   

02.09.2018
Hà-Nội

Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền

Video Youtube

02.09.2018
Melbourne

02.09.2018
Sacramento

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"
         

02.09.2018
Sài Gòn

Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền

Video Youtube

02.09.2018
Sài Gòn

        

02.09.2018
San Francisco

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"

Video Youtube
  

02.09.2018
Song Ngọc

      

 

02.09.2018
Toronto

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"
video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3 - video Facebook 4 - video Facebook 5 - video Facebook 6
video Facebook 7 - video Facebook 8

    

     

     

      

     

 

01.09.2018
Bruxelles

01.09.2018
Cồn Sẻ

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"
    

01.09.2018
Houston

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"
     

01.09.2018
Paris

Biểu-Tình "Ủng-hộ Quốc Nội Tổng Biểu-Tình ngày 02.09.2018 giành lại Chính-Quyền"

video Facebook 1 - video Facebook 2 - video Facebook 3

       

       

       

       

 

01.09.2018
San Jose

01.09.2018
San Jose

Town Hall
       


Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !