Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC

 

 
Đại-Hội Báo-Chí Âu-Châu : 09-12.01.1976, Krefeld
Ban Tổ-Chức : Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Krefeld


   

   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Liège   .   Belgique