Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC

 

 
Tiếp nối Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu, Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu ra đời tháng 07 năm 1975, với nhiệm-vụ tổ-chức :
1.   Đại-Hội Thường-Niên vào tháng 11 hàng năm,
2.   Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu, vào tháng 07 hàng năm,
3.   Đại-Hội Bất-Thường, khi nhu-cầu đòi hỏi,
4.   Trại Hội-Thảo và Học-Tập, khi nhu-cầu đòi hỏi,
5.   Đêm Văn-Hóa Âu-Châu, khi nhu-cầu đòi hỏi

ñiu 1

NhÆn thÙc rõ vai-trò cûa mi thanh-niên là 'tÜÖng-lai cûa Dân-T¶c, rÜ©ng-c¶t cûa QuÓc-Gia', ngÜ©i Sinh-Viên Vit-Nam tåi Häi-Ngoåi Çã Çoàn-kt nhau låi Ç thành-lÆp H¶i-ñoàn tåi mi Çiå-phÜÖng, v§i møc-Çích phát-huy chính-nghiã và væn-hoá Dân-T¶c, tÜÖng-thân tÜÖng-tr®, và t°-chÙc nh»ng sinh-hoåt xã-h¶i, th-thao, væn-hoá, không nh»ng tåi Çiå-phÜÖng mà còn trên bình-din Âu-Châu (Liên-Minh Sinh-Viên Vit-Nam tåi Âu-Châu, ñåi-H¶i Th-Thao Sinh-Viên Vit-Nam Âu-Châu,...).

Trܧc tình-trång T°-QuÓc nhÃt-th©i rÖi vào tay tÆp-Çoàn c¶ng-sän, ñåi-H¶i Vit-Nam Âu-Châu ra Ç©i vào tháng 7 næm 1975.

 

1975
Đại-Hội Bất Thường
09.05
11.05
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam/Tây ức
Darmstadt
1975
Đại-Hội Bất Thường
01.11
02.11
Cộng-Đồng Bỉ-Việt/Liège
Liège
1976
Đại-Hội Báo-Chí
09.01
12.01
Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Krefeld
Krefeld
1977
Đại-Hội Bất Thường
28.05
30.05

Nhân-Bản Dân-Tộc Văn-Nghệ Đoàn
& Lực-Lượng Sinh-Viên Việt-Nam Chống Cộng / Liège

Liège
1977
Đại-Hội Thường-Niên
20.08
21.08
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam/Paris
Paris
1978
Đại-Hội Bất Thường
15.04
15.04
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam/Paris
Beauvais
1978
Đại-Hội Thường-Niên
29.07
30.07
Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam / Italia
Milano
1979
Đại-Hội Thường-Niên
27.07
29.07
Hội Người Việt Quốc-Gia / Grenoble
Grenoble
1979
Đại-Hội Thường-Niên
02.11
04.11
Hội Người Việt Tự-Do / Thụy-Si
Genève
1980
Đại-Hội Thường-Niên
13.12
14.12
Ái-Hữu Việt-Kiều / Nam Paris
Orsay
1981
Đại-Hội Bất Thường
16.05
17.05
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam/Paris
Paris
1981
Đại-Hội Thường-Niên
14.11
15.11
Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt
Gembloux
1982
Đại-Hội Thường-Niên
30.10
31.10
Tổng-Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam/Tây ức
Dortmund
1982
Trại Hội-Thảo & Học-Tập - HBVNAAC
21.05
23.05
Ban Thư-Ký Thường-Trực
Halluin
1983
Đại-Hội Bất Thường
26.03
27.03
Ái-Hữu Việt-Kiều / Nam Paris
Orsay
1984
Đại-Hội Thường-Niên
10.11
11.11
Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt
Bruxelles
1984
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
16.06
17.06
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1985
Đại-Hội Thường-Niên
09.11
10.11
Hội Ái-Hữu Người Việt / Bắc Pháp
Lille
1985
Đại-Hội Thường-Niên
Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam Quốc-Gia / Aix-Marseille
1985
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
Ái-Hữu Việt-Kiều / Nam Paris
Orsay
1985
Trại Hội-Thảo & Học-Tập/Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris & AHVK/Nam Paris
1986
Đại-Hội Bất Thường
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
1986
Đại-Hội Thường-Niên
08.11
09.11
Cộng-Đồng Bỉ-Việt/Liège
Liège
1986
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
17.05
18.05
Hội Ái-Hữu Người Việt / Bắc Pháp
1987
Đại-Hội Bất Thường
25.04
25.04
Ái-Hữu Việt-Kiều / Nam Paris
Orsay
1987
Đại-Hội Thường-Niên
07.11
08.11
Cộng-Đồng Bỉ-Việt /L iège
Liège
1987
Đại-Hội Thường-Niên
Hội Thân-Hữu Bỉ-Việt
1987
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam Quốc-Gia / Aix-Marseille
1988
Đại-Hội Bất Thường
07.05
07.05
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1988
Đại-Hội Bất Thường
24.09
25.09
???
Paris
1988
Đại-Hội Thường-Niên
12.11
13.11
Hội Thanh-Niên Việt-Nam Tỵ-Nạn / Paris
Paris
1989
Đại-Hội Bất Thường
14.05
14.05
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1989
Đại-Hội Thường-Niên
02.12
03.12
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1990
Đại-Hội Bất Thường
07.04
08.04
Ái-Hữu Việt-Kiều / /Loiret
St-Jean-de Braye
1990
Đại-Hội Thường-Niên
17.11
18.11
Hội Người Việt Tự-Do / Thụy-Si
1990
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
06.10
07.10
Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège
Liège
1991
Trại Hội-Thảo & Học-Tập
20.04
21.04
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1991
Đại-Hội Bất Thường
19.10
19.10
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1992
Đại-Hội Bất Thường
14.03
14.03
Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn / CHLB ức
Barnstorf
1992
Đại-Hội Thường-Niên
21.11
21.11
Tổ-Chức Sinh-Hoạt Người Việt Tỵ-Nạn / CHLB ức
Krefeld
1993
Đại-Hội Thường-Niên
11.12
11.12
Hội Thanh-Niên Việt-Nam Tỵ-Nạn / Paris
Paris
1994
Đại-Hội Bất Thường
14.05
14.05
Hội Thanh-Niên Việt-Nam Tỵ-Nạn / Paris
Paris
1994
Đại-Hội Thường-Niên
26.11
26.11
Hội Thanh-Niên Việt-Nam Tỵ-Nạn / Paris
Paris
1995
Đại-Hội Bất Thường
15.04
16.04
Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam Quốc-Gia / Aix-Marseille
1995
Đại-Hội Bất Thường
25.11
25.11
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1996
Đại-Hội Bất Thường
13.04
13.04
Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam / Anh-Quốc
London
1996
Đại-Hội Thường-Niên
09.11
10.11
Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège
Sart-Tilman
1997
Đại-Hội Bất Thường
03.05
03.05
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris
1997
Đại-Hội Thường-Niên
08.11
08.11
Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam / Anh-Quốc
Paris
1998
Đại-Hội Bất Thường
07.03
07.03
Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège
Liège
2000
Đại-Hội Bất Thường
10.06
10.06
Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam / Paris
Paris

      
   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Liège   .   Belgique