Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC STUTTGART 1976 : Lễ Khai-Mạc

            

                  

   

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com