Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 

QUY-CHẾ

ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU

ấn-bản 03.11.97

Phần A

Tổng-Qut

chương A.1.

tinh-thần HTTVNC

chương A.2.

tham-dự HTTVNC

chương A.3.

tổ-chức HTTVNC

chương A.4.

nghi-lễ trong HTTVNC

chương A.5.

Ban Tổ-Chức

chương A.6.

Hội-ồng Chủ-Tịch

chương A.7.

Hội-ồng Kỷ-Luật

chương A.8.

Giải Nh-Nhặn

Phần B

Kỹ-Thuật Thể-Thao

chương B.1.

thể-thao (tổng-qut)

chương B.2.

Bng Trn

chương B.3.

Bng Rổ

chương B.4.

Bng Chuyền

chương B.5.

Bng Bn

chương B.6.

Quần-Vợt

chương B.7.

Vũ-Cầu

chương B.8.

iền-Kinh

chương B.9.

Bơi Lội

chương B.10.

Trọng-Ti

chương B.11.

Kỷ-Luật HTTVNC

chương B.12.

Lin-Qun

Phụ-Lục

Phụ-Lục 1.

Hộp Thư HTTVNC

Phụ-Lục 2.

cc đợt sửa-đổi

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique