Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC STUTTGART 1976 : Thể-Thao

Điền-Kinh

                     

                  

               

Bóng Bàn

               

Bóng tròn

 

                  

                  

                  

                  

                  

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com