Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC

 

 

 
Đại-Hội Bất Thường : 28-30.05.1977, Liège
Ban Tổ-Chức : Nhân-Bản Dân-Tộc Văn-Nghệ Đoàn
& Lực-Lượng Sinh-Viên Việt-Nam Chống Cộng / Liège
 


              

              

    

   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Liège   .   Belgique