Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC

 
Đại-Hội Thường-Niên : 20-21.08.1977, Paris
Ban Tổ-Chức : Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam/Paris
 


              

               

              

              

          

              

              

              

   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Liège   .   Belgique