Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC

 
Đại-Hội Thường-Niên : 29-30.08.1978, Milano
Ban Tổ-Chức : Hội Sinh-Viên Kiều-Bào Việt-Nam / Italia


          

              

              

          

            

            

    

Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Lige   .   Belgique