Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    

ĐHTTVNÂC BEAUVAIS 1978

    78 KM 1w.jpg (200159 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com