Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Lễ Khai-Mạc Đại-Hội

81 km NVTD Lg 1w.jpg (148537 bytes)
wpe30.gif (102260 bytes) 81 km Grenoble 1w.jpg (153861 bytes) 81 km Orsay 1w.jpg (230321 bytes)
wpe30.gif (102260 bytes)
wpe30.gif (102260 bytes)

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào : dao_liege@hotmail.com