Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Lễ Trao Giải Đại-Hội

Lễ Khai-Mạc - Trao quà Lưu-Niệm Giải Đại-Hội

Trao Giải

Văn-Nghệ

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào : dao_liege@hotmail.com