Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Thể-Thao

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào : dao_liege@hotmail.com