Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

QUY-CHẾ HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN ĐHTTVNÂC
 
Trại Hội-Thảo & Học-Tập/Trần Văn Bá : 17-18.05.1986, Halluin
Ban Tổ-Chức : Hội Ái-Hữu Người Việt / Bắc Pháp


                

   

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào   .   Square Gramme, 3/01    .   B-4020 Liège   .   Belgique