Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC LAUSANNE 1993 - Sinh-hoạt

93 sh Ban Thong-Tin 1w.JPG (173441 bytes)  93 sh 1w.jpg (94276 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com