Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    

QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU

ấn-bản 03.11.97

Phần A : Tổng-quát

Chương 1 : Tinh- Thần ÐHTTVNÂC

Tinh-Thần HTTVNC

Nhm mc-ch gy tinh-thn ng-Ƕi, tinh-thn on-kt v mt phong-tro khe Nj phng-s quc-gia,

Nhằm mục-đch gy tinh-thần đồng-đội, tinh-thần đon-kết v một phong-tro khỏe để phụng-sự quốc-gia, để ni ln sự hiện-hữu của một phong-tro Sinh-Vin Việt-Nam ở hải-ngoại, ại-Hội Thể-Thao Sinh-Vin Việt-Nam u-Chu ra đời vo năm 1964....

Cng với những đổi-thay của đất nước, ại-Hội đ khng ngừng chuyển mnh để thch-ứng với mọi han-cảnh.

Trong một tinh-thần mới, với một Quy-Chế mới, ại-Hội với danh-xưng được chọn từ nay l ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu phải biểu-tượng trọn-vẹn -thức đấu-tranh của Người Việt Quốc-Gia ở hải-ngoại.

Bản Quy-Chế ny hủy-bỏ tất cả cc bản Quy-Chế trước lin-quan đến ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu hoặc ại-Hội Thể-Thao Sinh-Vin Việt-Nam u-Chu.

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com