Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97
Phần A : Tổng-qut
Chương 3 : tổ-chức HTTVNC
Tổ-chức HTTVNC
 
iều 1
ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu được tổ-chức mỗi năm một lần vo dịp h tại một thnh-phố ở u-Chu.
 
iều 2
Chỉ được quyền tổ-chức HTTVNC, những hội-đon no c tn trn Danh-Sch ại-Hội Việt-Nam u-Chu v đ tham-dự t nhất 2 kỳ HTTVNC cht với tư-cch Chnh-Thức.
 
iều 3
ại-Hội Việt-Nam u-Chu năm N c bổn-phận chỉ-định hai hội-đon, một chnh-thức, v một dự-khuyết, để tổ-chức HTTVNC năm N+2.
 
iều 4
Tại ại-Hội Việt-Nam u-Chu năm N+1, hội-đon được chnh-thức chỉ-định tổ-chức HTTVNC năm N+2 c nhiệm-vụ từơng-trnh dự-n sơ-khởi lin-quan đến những ứơc-tnh về số tham-dự-vin, số lực-sĩ, những nơi tranh-đua thể-thao, chương-trnh tổng-qut, v.v....
Nếu xt thấy dự-n được trnh-bầy khng đủ những dữ-kiện vững-vng, ại-Hội Việt-Nam u-Chu c thể quyết-định giao-ph cuộc tổ-chức cho hội-đon dự-khuyết.
Trong trường-hợp hội-đon dự-khuyết từ-chối khng đảm-nhận, ại-Hội Việt-Nam u-Chu sẽ chỉ-định một hội-đon để thay-thế theo những tiu-chuẩn được quyết-định tại chỗ.
 
iều 5
Trong trường-hợp hội-đon được chỉ-định chnh-thức gặp kh-khăn khng thể tổ-chức HTTVNC năm N, hội-đon ny c trch-nhiệm thng-bo bằng thơ-từ đến hội-đon dự-khuyết v tất cả những hội-đon c tn trn Danh-Sch HTTVNC năm N-1.
Những quyết-định lin-quan đến cuộc tổ-chức HTTVNC sẽ được lấy trong những phin-họp của ại-Hội Việt-Nam u-Chu.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com