Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 
QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97
Phần A : Tổng-qut
Chương 4 : nghi-lễ HTTVNC
 
Nghi-lễ HTTVNC
 
 
iều 1
Ban Tổ-Chức HTTVNC c nhiệm-vụ tổ-chức hai buổi lễ chnh : Lễ Khai-Mạc v Lễ Bế-Mạc HTTVNC.
 
iều 2
Lễ Khai-Mạc được tổ-chức ty theo phương-tiện của mỗi địa-phương, những phải gồm những tiết-mục tối-thiểu v bắt-buộc sau đy :
2.a.    cc phi-đon diễn-hnh
2.b.    Cho Quốc-Kỳ v ht Quốc-Ca Việt-Nam
2.c.     thượng Cờ HTTVNC v ht bi 'Khỏe V Nước'
2.d.    diễn-văn khai-mạc của Trưởng-Ban Tổ-Chức.
 
iều 3
Lễ Bế-Mạc được tổ-chức trong khun-khổ buổi Văn-Nghệ, với diễn-tiến tối-thiểu như sau :
3.a.    diễn-văn của Trưởng-Ban Tổ-Chức
3.b.    Lễ Trao Giải-Thưởng v cng-bố Bảng Kết-Quả Tổng-Kết Thể-Thao
3.c.    văn-nghệ trnh-diễn của cc phi-đon
3.d.    Lễ Trao Cờ HTTVNC cho phi-đon tổ-chức HTTVNC sắp tới v ht bi 'Việt-Nam, Việt-Nam'
 
iều 4
Ban Tổ-Chức c nhiệm-vụ bảo-đảm hai khi-cạnh thể-thao v sinh-hoạt trong suốt thời-gian HTTVNC.
 
iều 5
Sự tranh-đua thể-thao c mục-đch đẩy mạnh tinh-thần đồng-đội tranh-đua của cc lực-sĩ.
 
iều 6
Sinh-hoạt cộng-đồng nhằm khuyến-khch sự ha-hợp của cc tham-dự-vin bất-phn địa-phương, hội-đon.
 
iều 7
Ban Tổ-Chức c bổn-phận dnh t nhất một buổi tối để tổ-chức những sinh-hoạt cộng-đồng rộng lớn. Ngoi ra, trong suốt thời-gian HTTVNC, Ban Tổ-Chức nn dnh mọi sự dễ-di cho cc sinh-hoạt tự-do (qun nước, hoạt-no, v.v....).
 
 
 
 
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com