Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
 
QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97
Phần A : Tổng-qut
Chương 6 : Hội-ồng Chủ-Tịch
Hội-ồng Chủ-Tịch HTTVNC
 
 
iều 1
Hội-ồng Chủ-Tịch được thnh-lập trước khi HTTVNC khai-mạc v gồm c :
1.a.    một đại-diện do mỗi hội-đon tham-dự đề-cử trong suốt thời-gian HTTVNC
1.b.    Trưởng-Ban Tổ-Chức
1.c.     ngoi những thnh-phần ni trn, mỗi hội-đon hoặc Ban Tổ-Chức c thể mời một số đon-vin của mnh tham-dự cc buổi họp với tnh-cch quan-st-vin, được pht-biểu nhưng khng được biểu-quyết.
 
iều 2
Hội-ồng Chủ-Tịch c thẩm-quyền giải-quyết mọi vấn-đề lin-quan đến cc phi-đon.
 
iều 3
Ban Tổ-Chức đảm-nhận hai chức-vụ Chủ-Toạ v Thư-K trong cc phin họp của Hội-ồng Chủ-Tịch.
 
iều 4
Hội-ồng Chủ-Tịch biểu-quyết bằng cch giơ tay.
 
iều 5
Mỗi thnh-vin của Hội-ồng Chủ-Tịch được một phiếu trong cc cuộc biểu-quyết.
 
iều 6
Tất cả cc quyết-định của Hội-ồng Chủ-Tịch được biểu-quyết theo đa-số tương-đối. Trong trường-hợp đồng phiếu, quyết-định được lấy theo biểu-quyết của Chủ-Toạ.
 
iều 7
Giới-hạn thẩm-quyền
Quyết-định sau đy khng thuộc thẩm-quyền của Hội-ồng Chủ-Tịch m thuộc thẩm-quyền của ại-Hội Việt-Nam u-Chu : Trục-xuất một phi-đon ra khỏi HTTVNC.
 
iều 8
Tại mỗi HTTVNC, Hội-ồng Chủ-Tịch được triệu-tập t nhất hai lần :
8.a.    một lần trước khi khai-mạc HTTVNC để :
8.a.1.  thnh-lập Hội-ồng Kỷ-Luật
8.a.2.  biểu-quyết cc nguyn-tắc chung v chi-tiết cho suốt thời-gian HTTVNC dựa trn chương-trnh của HTTVNC do Ban Tổ-Chức đề-nghị.
 
8.b.   Một lần trước khi bế-mạc HTTVNC để bo-co sơ-khởi (chi-thu, thnh-quả tổng-qut của HTTVNC, cc phi-đon bị chế-ti,...) v thng-bo danh-tnh cc hội-đon tổ-chức HTTVNC kỳ sau.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com