Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97
Phần A : Tổng-qut
Chương 6 : Hội-ồng Kỷ-Luật
Hội-ồng Kỷ-Luật HTTVNC
 
 
iều 1
Tổng-số nhn-vin : mười một người, trong đ c một đại-diện của Ban Tổ-Chức.
 
iều 2
Hội-ồng Kỷ-Luật lập chương-trnh theo-di cc sinh-hoạt thể-thao.
 
iều 3
Nhn-vin Hội-ồng Kỷ-Luật quan-st cc sinh-hoạt thể-thao c bổn-phận giải-quyết cc vấn-đề xẩy ra tại chỗ nếu cc vấn-đề ny vượt qu thẩm-quyền của Trọng-Ti.
 
iều 4
Mọi quyết-định của Hội-ồng Kỷ-Luật chỉ được khiếu-nại một lần.
 
iều 5
Nếu điều-kiện cho php, Ban Tổ-Chức HTTVNC sẽ cung-cấp nhn-vin trật-tự đặt dưới quyền của Hội-ồng Kỷ-Luật.
 
iều 6
ại-diện Ban Tổ-Chức chủ-toạ buổi họp. Thư-k do Hội-ồng Kỷ-Luật chỉ-định mỗi lần nhm họp.
 
iều 7
Hội-ồng Kỷ-Luật biểu-quyết bằng cch giơ tay, v tất cả cc quyết-định đều lấy theo đa-số tương-đối những thnh-vin c mặt.
Trong trường-hợp đồng phiếu, quyết-định được lấy theo biểu-quyết của Chủ-Toạ.
 
iều 8
Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ giải-quyết cc vấn-đề thể-thao thuộc thẩm-quyền của mnh, v duyệt-xt cc bin-bản thể-thao do Ban Tổ-Chức trao lại, cũng như giải-đp cc thắc-mắc v khiếu-nại của cc phi-đon tham-dự.
 
iều 9
Cc khiếu-nại của một phi-đon phải do chnh Trưởng-Phi-on hay Trưởng-Ban Thể-Thao chuyển đến Ban Tổ-Chức.
Ban Tổ-Chức c nhiệm-vụ triệu-tập Hội-ồng Kỷ-Luật, đại-diện của phi-đon khiếu-nại v đại-diện của phi-đon bị khiếu-nại, để giải-quyết vấn-đề thật mau chng.

Phần A : Tổng-qut   Chương 7 : Hội-ồng Kỷ-Luật
 
 
Nếu vắng mặt, đại-diện của hội-đon bị khiếu-nại đương-nhin được coi như chấp-thuận cc quyết-định của Hội-ồng Kỷ-Luật.
Cc thnh-vin của Hội-ồng Kỷ-Luật sẽ quyết-định một cch khch-quan, dựa trn sự cng-bằng v hợp-l.
 
iều 10
Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ thnh-lập một Ban Trọng-Ti cho mỗi bộ mn trước khi đấu bộ mn đ.
 
iều 11
Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ biểu-quyết Giải Nh-Nhặn vo buổi trưa cuối cng của HTTVNC.
 
iều 12
Trong suốt thời-gian HTTVNC, cc thnh-vin Hội-ồng Kỷ-Luật vắng mặt hai buổi họp sẽ bị trục-xuất khỏi Hội-ồng Kỷ-Luật. Nếu số thnh-vin Hội-ồng Kỷ-Luật giảm xuống qu bn tổng-số tin-khởi, Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ thng-bo Hội-ồng Chủ-Tịch để ty-nghi quyết-định bổ-tc.
 
iều 13
Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ p-dụng cc biện-php chế-ti đối với cc phi-đon vi-phạm kỷ-luật HTTVNC.
 
iều 14
Hội-ồng Kỷ-Luật c nhiệm-vụ điền vo Sổ Kỷ-Luật những ghi-ch cũng như những biện-php chế-ti đ được p-dụng trong thời-gian HTTVNC, để theo-di tinh-thần thể-thao của cc lực-sĩ tại HTTVNC, v trao Sổ Kỷ-Luật lại cho Ban Thư-K Thường-Trực ngay sau khi HTTVNC chnh-thức bế-mạc .

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com