Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97
Phần A : Tổng-quát
Chương 6 : Giải Nhă-Nhặn
Giải Nhă-Nhặn
 
 
Điều 1 : Tiêu-chuẩn xét :
1.a.    hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) đông người
1.b.    ḥa-nhă trong các trận tranh-tài
1.c.     ḥa ḿnh và tạo không-khí vui trong các sinh-hoạt của ĐHTTVNÂC
 
Điều 2
Giải Nhă-Nhặn là giải cao-qua nhất của ĐHTTVNÂC, do Ban Tổ-Chức ĐHTTVNÂC trao-tặng.
 
Điều 3
Người trao giải : đại-diện của Hội-Đồng Kỷ-Luật do Hội-Đồng Kỷ-Luật đề-cử trong các thành-viên của ḿnh.
 
Điều 4
Nghi-thức trao giải
4.a.    tŕnh-bầy tinh-thần Giải Nhă-Nhặn
4.b.    mời tất cả các Trưởng-Phái-Đoàn lên sân-khấu
4.c.     tuyên-bố kết-quả và trao giải
 
Điều 5
Phương-thức biểu-quyết
Giải Nhă-Nhặn do Hội-Đồng Kỷ-Luật biểu-quyết theo thể-thức kín, với tối-đa 2 ṿng :
5.a.    thể-thức của ṿng đầu :
5.a.1.  chủ-tọa rút thăm để biết thành-viên nào sẽ khởi-đầu đề-nghị, sau đó tiếp-tục theo hướng kim đồng-hồ
5.a.2.. mỗi thành-viên được quyền đề-cử tối-đa hai hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) và tŕnh-bầy lư-do
5.a.3.  sau phần đề-cử, các thành-viên được quyền bầu cho tối-đa hai hội-đoàn (hoặc Liên-Quân)
5.a.4.  trong trường-hợp một hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) hội đủ quá bán số phiếu, hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) đó được tuyên-bố thắng giải.
 
5.b.    thể-thức của ṿng nh́ : trong trường-hợp không có hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) nào hội đủ quá bán số phiếu, hai hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) được nhiều phiếu nhất sẽ được vào ṿng biểu-quyết thứ nh́.
5.b.1.  theo thứ-tự đă được rút thăm ở ṿng đầu, mỗi thành-viên được quyền phát-biểu cảm-tưởng của ḿnh đối với hai hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) c̣n trong cuộc
5.b.2.  sau phần phát-biểu, các thành-viên được quyền bầu cho một trong hai hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) c̣n trong cuộc
5.b.3.  hội-đoàn (hoặc Liên-Quân) nào hội được đa-số phiếu sẽ được tuyên-bố thắng giải
5.c.     các thành-viên có nhiệm-vụ giữ kín không tiết-lộ kết-quả cũng như diễn-tiến cuộc biểu-quyết.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com