Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 1 : thể-thao (tổng-quát)
Thể-Thao (tổng-quát)
 
 
Điều 1
Tại mỗi ĐHTTVNÂC, Ban Tổ-Chức bắt buộc phải tổ-chức các giải sau đây :
 
1.a.    Bóng Tṛn Nam 
1.b.    Bóng Chuyền Nam, Bóng Chuyền Nữ (nếu có ít nhất ba đội) 
1.c.     Bóng Rổ Nam, Bóng Rổ Nữ (nếu có ít nhất ba đội và nếu Ban Tổ-Chức có đủ khả-năng) 
1.d.    Bóng Bàn
1.d.1.  Bóng Bàn Đơn Nam, Bóng Bàn Đơn Nữ
1.d.2.  Bóng Bàn Đôi Nam, Bóng Bàn Đôi Nữ
1.d.3.  Bóng Bàn Toàn-Đội 
1.e.    Quần-Vợt
1.e.1.  Quần-Vợt Đơn Nam, Quần-Vợt Đơn Nữ
1.e.2.  Quần-Vợt Đôi Nam, Quần-Vợt Đôi Nữ
1.e.3.  Quần-Vợt Toàn-Đội 
1.f.     Vũ-Cầu
1.f.1.  Vũ-Cầu Đơn Nam, Vũ-Cầu Đơn Nữ
1.f.2.  Vũ-Cầu Đôi Nam, Vũ-Cầu Đôi Nữ
1.f.3.  Vũ-Cầu Toàn-Đội 
1.g.    Điền-Kinh
1.g.1.  Chạy 100th Nam, Chạy 80th Nữ
1.g.2.  Chạy 400th Nam
1.g.3.  Chạy 1.000th Nam
1.g.4.  Chạy Tiếp Sức 4x100th Nam
1.g.5.  Chạy Băng-Đồng (khoảng 4000th)
1.g.6.  Nhẩy Xa Nam, Nhẩy Xa Nữ
1.g.7.  Nhẩy Cao Nam, Nhẩy Cao Nữ
1.g.8.  Ném Tạ Nam (tạ 5 ka)
1.g.9.  Chạy Tiếp Sức 4x50th Nữ
Điều 2
Thời-hạn chót để ghi tên tranh các môn thể-thao được ấn-định là một tháng trước ngày khai-mạc ĐHTTVNÂC.
 
Điều 3
Danh-sách đấu-thủ (đầy-đủ) dự tranh các bộ môn phải nộp cho Ban Tổ-Chức trước phiên họp đầu tiên của các Trưởng-Ban Thể-Thao.
 
Điều 4
Ban Tổ-Chức phải lập một bảng số chia toán ngay sau khi khóa sổ ghi-danh.
 
Điều 5
Kết-quả các giải Bơi Lội và Bóng Chuyền Nữ, nếu các giải này được tổ-chức, phải được ghi vào bảng Kết-Quả Tổng-Kết Thể-Thao.
 
Điều 6
Ban Tổ-Chức có bổn-phận phát giải-thưởng cho ba hạng đầu của tất cả các giải được tổ-chức.
 
Điều 7
Một giải Cá-Nhân và môt giải Toàn-Đội được phát cho các môn Điền-Kinh và Bơi Lội.
 
Điều 8
Thể-thức tính điểm cho các giải Cá-Nhân và Toàn-Đội về Điền-Kinh và Bơi Lội được ấn-định như sau :
Hạng  1, 2, 3 được tính 6, 4, 3 điểm
Những hạng c̣n lại sẽ được tính theo tiêu-chuẩn như sau :
8.a.    trong trường-hợp sắp hạng theo thời-gian, tính 2 điểm cho hạng 4, 5, 6 và 1 điểm cho những đấu-thủ c̣n lại.
8.b.    trong trường-hợp có tranh qua ṿng loại, những đấu-thủ được vào ṿng trong sẽ được 2 điểm, những đấu-thủ c̣n lại được 1 điểm.
 
Điều 9
Ban Tổ-Chức có nhiệm-vụ thiết-lập bảng Kết-Quả Tổng-Kết Thể-Thao để công-bố trong buổi Lễ Trao Giải-Thưởng. Tên các phái-đoàn (với số lần về hạng nhất, nh́ và ba) sẽ lần-lượt được công-bố theo thứ-tự số lần chiếm giải nhất.
 
Điều 10
Ban Tổ-Chức có quyền mua hoặc xin thêm cúp để làm giải, nhưng bắt buộc phải trao huy-chương cho tất cả các lực-sĩ đoạt giải. Cho các bộ môn Toàn-Đội, số huy-chương phải bằng số lực-sĩ tối-đa được tham-dự.
 
Điều 11
Ban Tổ-Chức có toàn quyền xếp-đặt giờ-giấc các trận đấu của mỗi bộ môn trong tinh-thần công-bằng và không thiên-vị.
 
Điều 12
Mỗi phái-đoàn, nếu v́ lư-do có những lực-sĩ tham-dự nhiều bộ môn, có quyền đề-nghị thay-đổi giờ tranh của một số bộ môn cùng Hội-Đồng Kỷ-Luật, nhưng quyết-định tùy-thuộc trước tiên vào Hội-Đồng Kỷ-Luật với sự chấp-thuận về phương-diện kỹ-thuật của Ban Tổ-Chức.
 
Điều 13
Trong một bộ môn có giải B được tổ-chức, mọi phái-đoàn đều có quyền ghi thêm một đội B hoặc ngay đội chính-thức để tranh giải này. Các điều-kiện để tổ-chức giải B được ghi trong điều-lệ của từng bộ môn.
 
Điều 14
Cho mỗi bộ môn, các đấu-thủ của đội B không có quyền chơi trong đội A, và ngược lại.
 
Điều 15
Ban Tổ-Chức phát giải-thưởng cho các đội được xếp hạng từ 1 đến 3 của giải B, những kết-quả của giải không được tính trong bảng Kết-Quả Tổng-Kết Thể-Thao.
 
Điều 16
Cho tất cả các bộ môn có ṿng loại, trong các đấu-thủ hay đội ghi tên tham-dự, hai  đấu-thủ hay hai đội được xếp hạng cao nhất (từ 1 đến 4) ở bộ môn này trong kỳ ĐHTTVNÂC trước đương-nhiên được xếp ở đầu bảng trong thể-thức ṿng loại trực-tiếp, và ở 2 toán xa nhau nhất trong cách tranh theo toán.
 
Điều 17
Giải Cá-Nhân Toàn-Diện bộ môn Điền-Kinh và Bơi Lội : lực-sĩ nào có tổng-số điểm cao nhất cho bộ môn Điền-Kinh và Bơi Lội sẽ được phát giải Cá-Nhân Toàn-Diện.
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com