Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

 

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 11 : Kỷ-Luật
Kỷ-Luật ĐHTTVNÂC
Điều 1
Biện-pháp chế-tài :
1.a.    các phái-đoàn vi-phạm kỷ-luật thể-thao sẽ bị áp-dụng các biện-pháp chế-tài sau đây :
1.a.1.  một phái-đoàn bỏ cuộc một trận trong một bộ môn đồng-đội (thí-dụ Bóng Tṛn, Bóng Chuyền, Bóng Rổ) :         
1.a.1.1.         sẽ không được tranh những trận c̣n lại trong bộ môn
1.a.1.2.         tiền phạt  được ấn-định là 500 (năm trăm) quan Pháp
1.a.1.3.         tiền phạt  được trích từ số tiền thế-chân đă đóng khi nhập-trại
1.a.2.  tiền phạt  đối với một hội-đoàn bị trục-xuất khỏi ĐHTTVNÂC được ấn-định là tổng-số tiền thế-chân đă đóng
1.b.    số tiền phạt sẽ được đóng vào Quỹ Chung của ĐHVNÂC
 
Điều 2
Khán-giả ủng-hộ được yêu-cầu đứng cách xa nơi tranh tài (do Trọng-Tài quyết-định cho từng bộ môn) nếu không có khán-đài.
Nếu có khán-đài, khán-giả và ủng-hộ-viên không được rời khỏi khán-đài.
 
Điều 3
Tuyệt-đối cấm bạo-động, xách-động hay gây bầu không-khí căng-thẳng.
 
Điều 4
Trọng-Tài có quyền ngưng trận đấu, di-tản, trục-xuất khán-giả và cảnh-cáo. Mọi biên-bản, dù liên-hệ ngoài trận đấu, phải mang chữ kư của Trọng-Tài, và được đệ-tŕnh mỗi ngày trước Hội-Đồng Kỷ-Luật, và lưu-giữ trong hồ-sơ thể-thao của ĐHTTVNÂC.

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com