Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 12 : Liên-Quân
Liên-Quân
Điều 1
V́ vấn-đề nhân-sự, các hội-đoàn được mời tham-dự ĐHTTVNÂC, nếu chưa thành-lập phái-đoàn nào, có thể thành-lập một phái-đoàn chung gọi là Liên-Quân, để dự tranh các bộ môn thể-thao.
 
Điều 2
Vấn-đề Liên-Quân chỉ được thực-hiện trên mặt thể-thao. Các hội-đoàn Chính-Thức khi đội họp Hội-Đồng Chủ-Tịch sẽ giữ nguyên đặc-tính riêng của ḿnh.
 
Điều 3
Một phái-đoàn Liên-Quân chỉ được công-nhận nếu ghi-danh trước thời-hạn do Ban Tổ-Chức ấn-định cho mỗi phái-đoàn tham-dự ĐHTTVNÂC. Sau thời-hạn trên, và trong suốt thời-gian ĐHTTVNÂC, không phái-đoàn Liên-Quân nào có thể được thành-lập.
 
Điều 4
Đội Tổng-Hợp
4.a.    Trong các bộ môn đồng-đội (thí-dụ Bóng Tṛn, Bóng Chuyền, Bóng Rổ), nếu có ít hơn ba đội tham-dự (0, 1 hay 2 đội), Đội Tổng-Hợp sẽ được phép thành-lập.
4.b.    Danh-sách các đấu-thủ phải nộp trước giờ bắt thăm
4.c.     Mỗi đấu-thủ chỉ được tham-dự trong một đội.
4.d.    Trong suốt thời-gian ĐHTTVNÂC, không được quyền thay-đổi danh-sách đấu-thủ bộ môn đó.
4.e.    Số huy-chương của Đội Tổng-Hợp sẽ không được tính trong bảng tổng-kết thành-quả của các phái-đoàn.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com