Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 2 : Bóng Tṛn
 
Bóng Tṛn
 
 
Điều 1
Luật Túc-Cầu Quốc-Tế được áp-dụng và được bổ-túc bằng các mục dưới đây.
 
Điều 2
Tất cả các trận đều tranh trong hai hiệp, mỗi hiệp bốn mươi phút, với khoảng-cách mười phút  giải-lao giữa hai hiệp.
Nếu là trận Chung-Kết, hoặc nếu chỉ có ba đội tham-dự, th́ các trận đấu được tranh trong ṿng bốn mươi lăm phút mỗi hiệp, với khoảng-cách mười phút  giải-lao giữa hai hiệp.
 
Điều 3
Nếu điều-kiện kỹ-thuật bắt buộc, Ban Tổ-Chức có quyền cho mỗi đội đấu tối-đa hai trận trong cùng một ngày, nhưng thời-gian nghỉ giữa hai trận đó phải là tối-thiểu năm tiếng đồng-hồ.
 
Điều 4
Nếu tranh theo toán, thứ hạng đầu tiên phải được tính theo điểm : thắng được 3 điểm, ḥa được 1 điểm, thua được 0 điểm.
Nếu đồng điểm, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số trận thắng và trận thua để lấy khác-biệt lớn nhất. Nếu ḥa, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số banh thắng và số banh thua. Nếu ḥa, th́ lấy số banh thắng cao nhất.  Nếu ḥa tiếp, th́ tính theo kết-quả trực-tiếp giữa các đương-sự. Nếu vẫn ḥa, Hội-Đồng Kỷ-Luật phải tổ-chức bắt thăm để chỉ-định đội thắng.
 
Điều 5
Nếu tranh theo thể-thức ṿng loại trực-tiếp, hai đội ḥa nhau sẽ được nghỉ năm phút trước khi đấu thêm hai hiệp mỗi hiệp mười phút không có nghỉ giải-lao.
Riêng cho trận Chung-Kết và tranh hạng 3, hai đội ḥa nhau sẽ đá thêm hai hiệp mỗi hiệp mười lăm phút, với năm phút giải-lao ở giữa.
Sau khi đấu thêm giờ, nếu vẫn ḥa, thể-thức đá phạt đền sẽ được áp-dụng để phân thắng bại.
 
Điều 6 : Thể-thức đá phạt đền
6.a.    Trọng-Tài sẽ chọn một trong hai khuôn-thành
6.b.    trong số cầu-thủ c̣n lại trên sân, mỗi đội đề-cử ra năm người để đá phạt đền, và một thủ-môn (thủ-môn có quyền đá phạt đền như các cầu-thủ khác), thủ-môn này không được thay-thế cho đến cuối, ngoại trừ trường-hợp bị thương không thể tiếp-tục, th́ sẽ được thay-thế bởi một đồng-đội c̣n lại trên sân.
6.c.     Mỗi đội lần-lượt đá xen kẽ năm quả phạt đền, và đội nào đá vào nhiều nhất trong năm quả sẽ thắng.
6.d.    Nếu ḥa, với các cầu-thủ c̣n lại trên sân, mỗi đội sẽ lần-lượt đá thêm từng quả phạt đền, cho đến khi có sự cách-biệt, và đội nào dẫn trước sẽ thắng.
 
Điều 7
Số cầu-thủ tối-đa được ghi trong mỗi trận đấu là mười tám người. Danh-sách các cầu-thủ phải được Thủ-Quân nộp cho Trọng-Tài trước khi đấu. Danh-sách ghi rồi không thể bổ-túc hoặc sửa-đổi sau khi trận đấu bắt đầu.
 
Điều 8
Số cầu-thủ tối-đa được thay-thế trong mỗi trận đấu là ba cầu-thủ trên sân và một thủ-môn. Trong trường-hợp thủ-môn thay-thế không thể tiếp-tục trận đấ, th́ đội đó được quyền cho một cầu-thủ hiện-diện trên sân vào khuôn-thành làm thủ-môn.
 
Điều 9
Một cầu-thủ bị thay-thế không được phép trở vào sân đấu lại.
 
Điều 10
Số cầu-thủ tối-thiểu trong mỗi đội để trận đấu được bắt đầu là chín người. Đi nào ít hơn chín người sẽ bị xử bỏ cuộc.
 
Điều 11
Một đội bỏ cuộc bị xử thua 0/3, và đội đối-thủ được xử thắng 3/0, với điều-kiện tỷ-số này phải lớn hơn tỷ-số trên sân, nếu không  tỷ-số trên sân sẽ được áp-dụng (thí-dụ : một tỷ-số 4/0 hoặc 5/2 sẽ được chọn thay v́ tỷ-số 3/0)
 
Điều 12
Khi bỏ cuộc, Trưởng-Ban Thể-Thao của phái-đoàn có đội bỏ cuộc phải tŕnh-bầy lư-do trước Hội-Đồng Kỷ-Luật. Nếu nhận thấy lư-do tŕnh-bầy không được chính-đáng, Hội-Đồng Kỷ-Luật sẽ áp-dụng những biện-pháp cảnh-cáo và có thể quyết-định cấm không cho đội phạm-luật tham-dự bộ môn Bóng Tṛn trong kỳ ĐHTTVNÂC tới.
 
Điều 13
Mỗi đội được quyền có sự tham-dự của tối-đa hai cầu-thủ 'không có gốc Á-Châu' (xin xem Phần A, chương 2, 'Tham-dự thể-thao').
Điều 14
Nếu điều-kiện cho phép, Ban Tổ-Chức có thể thiết-lập một giải B với các điều-kiện sau :
14.a.   số đội tiếp-tục ghi tên giải A phải là sáu hay nhiều hơn
14.b.   số đội tham-dự giải B phải là bốn hay nhiều hơn
14.c.   một phái-đoàn có quyền ghi tên tham-dự hoặc giải A, hoặc giải B, hoặc cả hai giải cùng một lượt
14.d.   các đấu-thủ chơi trong giải A không được chơi trong giải B, và ngược lại.
 
Điều 15
Tùy theo số đội tham-dự, thể-thức tranh-giải được ấn-định theo mẫu-đồ của trang 'Thể-Thức Tranh Giải Bóng Tṛn và Bóng Rổ'.
 
Điều 16
Kỷ-luật tổng-quát
16.a.   Trọng-Tài : để các trận đấu được công-bằng và vô-tư, Ban Tổ-Chức được khuyến-khích nên có Trọng-Tài ngoại-quốc, nhất là các trận Chung-Kết.
16.b.   Nhằm theo-dơi tinh-thần thể-thao và duy-tŕ kỷ-luật ĐHTTVNÂC, các đấu-thủ bị cảnh-cáo trên sân sẽ được ghi vào Sổ Kỷ-Luật của ĐHTTVNÂC, và bị các biện-pháp chế-tài như :
16.b.1.          hai Thẽ Vàng trong ĐHTTVNÂC sẽ bị treo gị trận đấu kế-tiếp
16.b.2.          một Thẽ Đỏ sẽ bị trục-xuất khỏi trận đấu và bị treo gị trận đấu kế-tiếp. Cầu-thủ sẽ được đưa ra Hội-Đồng Kỷ-Luật để quyết-định một biện-pháp chế-tài.
 
 
 
 Thể-Thức Tranh Giải Bóng Tṛn và Bóng Rổ
 
số đội
Thể-Thức Tranh Giải
1
Đội này đương-nhiên chiếm giải Nhất
2
Chung-Kết để phân hạng Nhất Nh́
3
Tranh theo toán để phân hạng Nhất Nh́ Ba
4
2 toán 2.     Tranh Nhất Nh́ trong mỗi toán, sau đó tranh chéo giữa hai toán.Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
Hai Ƕi th¡ng vào Chung-K‰t, hai Ƕi thua tranh hång Ba
5
1 tóan 5.     Ba đội đầu toán được xếp hạng Nhất Nh́ Ba
6
2 toán 3.                                   Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán.
7
1 toán 4, 1 toán 3.                      Tranh chéo. Hai đội thắng vào Chung-Kết
8
2 toán 4.                                   Hai đội thua tranh hạng Ba
9
3 toán 3.
4 đội vào ṿng kế-tiếp gồm : 3 đội Nhất của mỗi toán, và đội Nh́ được xếp hạng cao nhất trong số 3 đội Nh́ (xem cách xếp hạng theo thể-thức toán).
Giữa 4 đội này, 2 đội cùng toán sẽ được xếp số 1 và 4, hai đội c̣n lại được rút thăm số 2 và 3. Đội 1 gặp đội 2, đội 3 gặp đội 4.
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
10
2 tóan 5.
Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán. Tranh chéo.
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba.
11
1 toán 3, 2 toán 4.
4 đội vào ṿng kế-tiếp gồm : 3 đội Nhất của mỗi toán, và đội Nh́ được xếp hạng cao nhất giữa 2 đội Nh́ của hai toán 4.
Thể-thức tranh được áp-dụng theo thể-thức của 9 đội tham-dự.
 
 Chọn hai đội Nhất Nh́ của mi toán.

12

 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
16
4 toán 3
Nhất toán A
 
 
 
1 toán 4
Nh́ toán C
 
 
 
3 toán 3
Nhất toán B
 
 
2 toán 4
Nh́   toán D
 
Các đội thua
Vô-Địch
2 toán 3
Nhất toán C
 
ṿng Bán-Kết
 
3 toán 4
Nh́   toán A
 
tranh hạng Ba
 
1 toán 3
Nhất toán D
 
 
 
4 toán 4
Nh́   toán B
 
 
 
trên 16 
H¶i-ñ̉ng K›-LuÆt së quy‰t-ÇÎnh tåi ch‡.
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com