Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 3 : Bóng Rổ
Bóng Rổ
 
 
Điều 1
Luật Bóng Rổ Quốc-Tế được áp-dụng và được bổ-túc bằng các mục dưới đây.
 
Điều 2
Tất cả các trận đều tranh trong hai hiệp, mỗi hiệp hai mười lăm phút, tính tổng-cộng với mười phút giải-lao giữa hai hiệp.
 
Điều 3
Nếu tranh theo toán, thứ hạng đầu tiên phải được tính theo điểm : thắng được 3 điểm, ḥa được 1 điểm, thua được 0 điểm.
Nếu đồng điểm, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số trận thắng và trận thua để lấy khác-biệt lớn nhất. Nếu ḥa tiếp, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số banh thắng và số banh thua. Nếu ḥa tiếp, th́ lấy số banh cao nhất.  Nếu ḥa tiếp, th́ tính theo kết-quả trực-tiếp giữa các đương-sự. Nếu vẫn ḥa, Hội-Đồng Kỷ-Luật phải tổ-chức bắt thăm để chỉ-định đội thắng.
 
Điều 4
Nếu tranh theo thể-thức ṿng loại trực-tiếp, hai đội ḥa nhau sẽ đấu thêm hai hiệp mỗi hiệp năm phút (tính tổng-cộng) không có nghỉ giải-lao ở giữa.
 
Nếu vẫn ḥa sau khi đấu thêm giờ, thể-thức ném phạt đền sẽ được áp-dụng để phân thắng bại.
 
Điều 5
Thể-thức ném phạt đền
Mỗi đội đề-cử ra năm người để lần-lượt ném xen kẽ năm quả phạt đền, và đội nào đá vào nhiều nhất trong năm quả sẽ thắng.
Nếu ḥa hai đội lại ném xen kẽ năm quả phạt đền khác cho đến khi có sự cách-biệt. Trong mỗi lượt ném, các đấu-thủ của mỗi đội phải thay nhau, không ai được ném hai lần.
Điều 6
Số cầu-thủ tối-đa được ghi trong mỗi trận đấu là tám người. Danh-sách các cầu-thủ phải được Thủ-Quân nộp cho Trọng-Tài trước khi đấu. Danh-sách ghi rồi không thể bổ-túc hoặc sửa-đổi sau khi trận đấu bắt đầu.
 
Điều 7
Nếu có một đội bỏ cuộc trong một toán, tất cả các kết-quả những trận đấu giữa đội bỏ cuộc và các đội khác cùng toán, được xem như bị hủy-bỏ. Cách xếp hạng của toán đó sẽ được dựa trên những kết-quả của những trận đấu giữa những đội c̣n lại.
 
Điều 8
Trưởng-Ban Thể-Thao của phái-đoàn có đội bỏ cuộc phải tŕnh-bầy lư-do trước Hội-Đồng Kỷ-Luật. Nếu nhận thấy lư-do tŕnh-bầy không được chính-đáng, Hội-Đồng Kỷ-Luật sẽ áp-dụng những biện-pháp cảnh-cáo và có thể quyết-định cấm không cho đội phạm-luật tham-dự bộ môn Bóng Rổ trong kỳ ĐHTTVNÂC tới.
 
Điều 9
Trong mỗi trận đấu, mỗi đội chỉ được quyền có sự tham-dự của một cầu-thủ 'không có gốc Á-Châu' (xin xem Phần A, chương 2, 'Tham-dự thể-thao').
 
Điều 10
Thể-thức tranh giải được ấn-định giống như thể-thức của môn Bóng Tṛn.
 
 Thể-Thức Tranh Giải Bóng Tṛn và Bóng Rổ
 
số đội
Thể-Thức Tranh Giải
1
Đội này đương-nhiên chiếm giải Nhất
2
Chung-Kết để phân hạng Nhất Nhì
3
Tranh theo toán để phân hạng Nhất Nh́ Ba
4
2 toán 2.     Tranh Nhất Nh́ trong mỗi toán, sau đó tranh chéo giữa hai toán. Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
5
1 tóan 5.     Ba đội đầu toán được xếp hạng Nhất Nh́ Ba
6
2 toán 3.                                   Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán
7
1 toán 4, 1 toán 3.                      Tranh chéo. Hai đội thắng vào Chung-Kết
8
2 toán 4.                                   Hai đội thua tranh hạng Ba
9
3 toán 3. 4 đội vào ṿng kế-tiếp gồm : 3 đội Nhất của mỗi toán, và đội Nh́ được xếp hạng cao nhất trong số 3 đội Nh́ (xem cách xếp hạng theo thể-thức toán). Giữa 4 đội này, 2 đội cùng toán sẽ được xếp số 1 và 4, hai đội c̣n lại được rút thăm số 2 và 3. Đội 1 gặp đội 2, đội 3 gặp đội 4.
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
10
2 tóan 5. Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán. Tranh chéo.
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
11
1 toán 3, 2 toán 4.
4 đội vào ṿng kế-tiếp gồm : 3 đội Nhất của mỗi toán, và đội Nh́ được xếp hạng cao nhất giữa 2 đội Nh́ của hai toán 4.
Thể-thức tranh được áp-dụng theo thể-thức của 9 đội tham-d
 
 Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán

12

13

14

15

16
4 toán 3

Nhất toán A

 
 
 
1 toán 4
Nh́ toán C
 
 
 
3 toán 3
Nhất toán B
 
 
 
2 toán 4
Nh́ toán D
 
Các đội thua
Vô-Địch
2 toán 3
Nhất toán C
 
ṿng Bán-Kết
 
3 toán 4
Nh́ toán A
 
tranh hạng Ba
 
1 toán 3

Nhất toán D

 
 
 
4 toán 4
Nh́ toán B
 
 
 
trên 16 
Hội-Đồng Kỷ-Luật sẽ quyết-định tại chỗ

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com