Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 4 : Bóng Chuyền
Bóng Chuyền
 
 
Điều 1
Luật Bóng Chuyền Quốc-Tế được áp-dụng và được bổ-túc bằng các mục dưới đây.
 
Điều 2
Trừ các trận Chung-Kết Nam và Nữ, được tranh trong năm ván, tất cả các trận c̣n lại được tranh trong 3 ván.
 
Điều 3
Nếu tranh theo toán, thứ hạng đầu tiên phải được tính theo điểm : thắng được 3 điểm, thua được 0 điểm.
Nếu đồng điểm, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số trận thắng và trận thua để lấy khác-biệt lớn nhất. Nếu ḥa, sẽ tính theo sự khác-biệt giữa số ván thắng và số ván thua, để lấy khác-biệt lớn nhất. Nếu ḥa tiếp, th́ lấy số banh thắng và số banh thua để lấy khác-biệt lớn nhất.  Nếu ḥa tiếp, th́ tính theo kết-quả trực-tiếp giữa các đương-sự. Nếu vẫn ḥa, Hội-Đồng Kỷ-Luật phải tổ-chức bắt thăm để chỉ-định đội thắng.
 
Điều 4
Số cầu-thủ tối-đa được ghi trong mỗi trận đấu là mười hai người cho mỗi đội (Nữ 10 người). Danh-sách các cầu-thủ phải được Thủ-Quân nộp cho Trọng-Tài trước khi đấu. Danh-sách ghi rồi không thể bổ-túc hoặc sửa-đổi sau khi trận đấu bắt đầu.
 
Điều 5
Một đội bỏ cuộc bị xử thua 0/2, với  tỷ-số 0/15 cho mỗi ván thua.
 
Điều 6
Trưởng-Ban Thể-Thao của phái-đoàn có đội bỏ cuộc phải tŕnh-bầy lư-do trước Hội-Đồng Kỷ-Luật. Nếu nhận thấy lư-do tŕnh-bầy không được chính-đáng, Hội-Đồng Kỷ-Luật sẽ áp-dụng những biện-pháp cảnh-cáo và có thể quyết-định cấm không cho đội phạm-luật tham-dự bộ môn Bóng Chuyền trong kỳ ĐHTTVNÂC tới.
 
Điều 7
Trong mỗi trận đấu, mỗi đội chỉ được quyền có sự tham-dự của một cầu-thủ 'không có gốc Á-Châu' (xin xem Phần A, chương 2, 'Tham-dự thể-thao').
Điều 8
Nếu điều-kiện cho phép, Ban Tổ-Chức có thể thiết-lập một giải B với các điều-kiện sau :
8.a.    số đội tiếp-tục ghi tên giải A phải là sáu hay nhiều hơn
8.b.    số đội tham-dự giải B phải là bốn hay nhiều hơn
8.c.     một phái-đoàn có quyền ghi tên tham-dự hoặc giải A, hoặc giải B, hoặc cả hai giải cùng một lượt
8.d.    các đấu-thủ chơi trong giải A không được chơi trong giải B, và ngược lại.
 
Điều 9
Cánh-thức lập danh-sách đầu bảng :
9.a.    4 đội đứng đầu năm vừa qua (năm N-1) sẽ được xếp đầu bảng.
9.b.    trong trường-hợp vắng mặt một trong bốn đội k9 trên, những đội đứng dưới sẽ được đưa lên, đầu bảng kế tiếp sẽ được chọn ở năm N-2, N-3, v.v.....
 
 

 Thể-Thức Tranh Giải Bóng Chuyền
 
số đội
Thể-Thức Tranh Giải
1
Đội này đương-nhiên chiếm giải Nhất
2
 Chung-Kết để phân hạng Nhất Nhì
3
Tranh theo toán để phân hạng Nhất Nh́ Ba
4
2 toán 2.Tranh Nhất Nh́ trong mỗi toán, sau đó tranh chéo giữa hai toán.
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba

5
1 tóan 5        Ba đội đầu toán được xếp hạng Nhất Nh́ Ba
6
1 toán 6        4 hạng đầu vào Bán-Kết. Nhất gặp Tư, Nh́ gặp Ba
7
1 toán 7        Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba
8
9
 
10
11
2 toán 4        Hai toán A và B
1 toán 5  + 1 toán 4
2 tóan 5. Bán-Kết :        Nhất A  -  Nhì B        Nhất B  -  Nhì A
1 toán 5 + 1 toán 6
Hai toán A và B - Ðấu vòng tròn để xếp hạng
Bán-Kết :        Nhất A  -  Nhì B        Nhất B  -  Nhì A
Hai đội thắng vào Chung-Kết, hai đội thua tranh hạng Ba

12
4 toán 3 : A, B, C, D
Chọn hai đội Nhất Nh́ của mỗi toán để lập :
Toán I  : 1A, 2B, 1C, 2D
Toán II : 2A, 1B, 2C, 1D
Hai toán I và II tranh theo thể-thức 8 đội

13
1 toán 4, 3 toán 3.  Đấu như trường-hợp 12 đội
14
2 toán 3, 2 toán 4.  Đấu như trường-hợp 12 đội
15
1 toán 3, 3 toán 4.  Đấu như trường-hợp 12 đội
16
4 toán 4.Đấu như trường-hợp 12 đội
trên 16
Hội-Đồng Kỷ-Luật sẽ quyết-định tại chỗ.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com