Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 5 : Bng Bn
Bng Bn
 
 
 
A.       Tổng-qut
 
iều 1
Luật Bng Bn Quốc-Tế được p-dụng v được bổ-tc bằng cc mục dưới đy.
 
iều 2
Giải Bng Bn lun lun được tranh theo thể-thức vng loại trực-tiếp.
 
iều 3
Một đấu-thủ phải được quyền nghỉ tối-thiểu mười pht giữa hai trận đấu thuộc cng một giải (ơn, i, hoặc Ton-ội).
 
iều 4
Banh dự tranh sẽ do Ban Tổ-Chức cung-cấp trong trường-hợp c sự bất-đồng -kiến giữa hai đối-thủ.
 
B.       Giải ơn Nam, ơn Nữ, i Nam, i Nữ
 
iều 5
Trừ cc trận Chung-Kết Nam được tranh trong năm hiệp, tất cả cc trận cn lại được tranh trong 3 hiệp.
 
iều 6
Hai đấu-thủ hoặc hai cặp đấu-thủ được xếp hạng cao nhất (lựa trong cc hạng từ 1 đến 4) tại HTTVNC trước, phải được xếp tại đầu bảng v cuối bảng.
 
iều 7
Mỗi phi-đon được cử tối-đa :
*        4 đấu-thủ Nam để dự giải ơn Nam
*        4 đấu-thủ Nữ để dự giải ơn Nữ
*        2 cặp đấu-thủ Nam để dự giải i Nam
*        2 cặp đấu-thủ Nữ để dự giải i Nữ
 
C.       Giải Ton-ội
Xin xem mục giải Ton-ội Vũ-Cầu.
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com