Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 

QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 7 : Vũ Cầu
 
Vũ Cầu
 
 
 
A.       Tổng-qut
iều 1
Luật Vũ-Cầu Quốc-Tế được p-dụng v được bổ-tc bằng cc mục dưới đy.
 
iều 2
Giải Vũ-Cầu lun lun được tranh theo thể-thức vng loại trực-tiếp.
 
iều 3
Một đấu-thủ phải được quyền nghỉ tối-thiểu mười lăm pht giữa hai trận đấu thuộc cng một giải (ơn, i, hoặc Ton-ội).
 
iều 4
Tất cả cc trận được tranh trong 3 hiệp.
 
iều 5
Cầu dự tranh sẽ do Ban Tổ-Chức cung-cấp trong trường-hợp c sự bất-đồng -kiến giữa hai đối-thủ.
 
B.       Giải ơn Nam, ơn Nữ, i Nam, i Nữ
 
iều 6
Hai đấu-thủ hoặc hai cặp đấu-thủ được xếp hạng cao nhất (lựa trong cc hạng từ 1 đến 4) tại HTTVNC trước, phải được xếp tại đầu bảng v cuối bảng.
 
iều 7
Mỗi phi-đon được cử tối-đa :
*        4 đấu-thủ Nam để dự giải ơn Nam
*        4 đấu-thủ Nữ để dự giải ơn Nữ
*        2 cặp đấu-thủ Nam để dự giải i Nam
*        2 cặp đấu-thủ Nữ để dự giải i Nữ
 
iều 8
ể trnh tối-đa trường-hợp 2 đấu-thủ thuộc cng một phi-đon gặp nhau tại vng đầu, những đấu-thủ thuộc cng một phi-đon sẽ được ghi trong 'nửa bảng trn' v trong 'nửa bảng dưới'.
 
C.       Giải Ton-ội
 
iều 9
Mỗi đội được php đua ra từ bốn đến su đấu-thủ, trong đ phải c t nhất một Nam v một Nữ. Danh-sch những đấu-thủ ny khng được quyền thay-đổi trong suốt thời-gian HTTVNC.
 
iều 10
Một giờ trước khi đấu, phải c danh-sch cc đấu-thủ khc nhau cho cc trận ơn, i.
 
iều 11
Thứ-tự cc trận đấu : ơn Nam, ơn Nữ, i.
 
iều 12
ấu-thủ bỏ cuộc phải c Thủ-Qun trnh-bầy l-do chnh-đng.

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique