Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 8 : Điền-Kinh
Điền-Kinh
 
 
Điều 1
Mỗi phái-đoàn được cử tối-đa :
*        3 lực-sĩ cho mỗi bộ môn cá-nhân
*        1 đội lực-sĩ cho mỗi bộ môn Toàn-Đội
 
Điều 2
Ṿng loại chỉ được tổ-chức cho các bộ môn sau đây, nếu cần :
*        chạy 100th Nam
*        chạy 400th Nam
*        chạy 80th Nữ
*        chạy tiếp sức 4x100th Nam
Ṿng loại của các bộ môn không tính theo thời-gian , mà tính theo thứ hạng trong mỗi toán.
 
Điều 3
Các lực-sĩ phải được quyền nghỉ tối-thiểu mười phút trước khi chạy giữa hai ṿng thuộc cùng bộ môn.
 
Điều 4
Riêng cho bộ môn Băng Đồng, có ba loại giải :
*        Giải cá-nhân Nam (Nhất, Nh́, Ba)
*        Giải cá-nhân Nữ (Nhất, Nh́, Ba)
*        Giải Toàn-Đội (Nhất)
Số lực-sĩ chạy Băng Đồng không có giới-hạn, Nam Nữ chạy chung nhưng được xếp hạng riêng.
 
Điều 5
Giải Toàn-Đội Băng Đồng
5.a.    được xếp hạng Nhất, phái-đoàn nào có tổng-số lực-sĩ Nam trong 10 hạng đầu cộng với số lực-sĩ Nữ trong 10 hạng đầu nhiều nhất.
5.b.    trong trường-hợp bằng nhau, hạng Nhất là phái-đoàn có tổng-số của thứ hạng các lực-sĩ Nam trong 10 hạng đầu cộng tổng-số của thứ hạng các lực-sĩ Nữ trong 10 hạng đầu thấp nhất.
5.c.     nếu vẫn bằng nhau, phái-đoàn nào có hạng cao nhất sẽ được hạng Nhất.

Ban Thư-Kư Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào   .   Rue Sainte-Véronique, 20   .   B-4000 Liège   .   Belgique