Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
 

QUY-CHẾ ĐẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM ÂU-CHÂU  ấn-bản 03.11.97

Phần B : Kỹ-thuật thể-thao
Chương 9 : Bơi Lội
Bơi Lội
Điều 1
Mỗi phái-đoàn được cử tối-đa :
*        3 lực-sĩ cho mỗi bộ môn cá-nhân
*        1 đội lực-sĩ cho mỗi bộ môn Toàn-Đội
 
Điều 2
Ban Tổ-Chức bắt buộc phải tổ-chức các bộ môn sau đây :
*        50th tự-do Nam
*        50th tự-do Nữ
*        4x50th tự-do (không phân-biệt Nam Nữ)
*        200th tự-do Nam
*        50th nhái Nam
*        50th nhái Nữ
 
Điều 3
Ṿng loại chỉ được tổ-chức cho các bộ môn sau đây, nếu cần :
*        50th tự-do Nam, Nữ
*        50th nhái Nam, Nữ
Các giải 4x50th tự-do và 200th tự-do Nam không có ṿng loại. Nếu số đội hay số lực-sĩ vượt quá số lằn bơi, kết-quả sẽ lấy theo thời-gian.
 
Điều 4
Bổ-túc chi-tiết
4.a.    Bơi Nhái : hai tay chắm cùng một lúc vào thành hồ ở mức đến.
4.b.    các lực-sĩ được quyền nghỉ mười phút trước khi bơi lại giữa hai ṿng thuộc cùng bộ môn, hay khi bấm giờ sai.
4.c      các lực-sĩ không được thay-đổi kiểu bơi trong suốt thời-gian dự thi.

Ban Thư-Kư Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào   .   Rue Sainte-Véronique, 20   .   B-4000 Liège   .   Belgique