Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97

Phần Phụ-Lục
Phụ-Lục 1 : Hộp Thư
Hộp Thư HTTVNC
 

Cc thư từ lin-quan đến ại-Hội Thể-Thao Việt-Nam u-Chu, nhưng ngoi thẩm-quyền của Ban Tổ-Chức đương-cuộc (xin tham-dự, thắc-mắc, Quy-Chế,...) phải được chuyển về

         Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

          c/o L Hữu o, Thư-K Thường-Trực

          Rue Sainte-Vronique, 20

          B-4000 LIEGE  .  BELGIQUE.

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com