Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
 
QUY-CHẾ ẠI-HỘI THỂ-THAO VIỆT-NAM U-CHU  ấn-bản 03.11.97
Phần Phụ-Lục
Phụ-Lục 2 : cc đợt sửa-đổi
Cc đợt sửa-đổi Quy-Chế
 
 
 
1.       1982 : p-dụng ton-bộ lần đầu tại HTTVNC Slagelse, an-Mạch
 
2.       25/04/87       Orsay
 
Phần
Chương

đề-ti
iều
A
2
Tham-dự Thn-Hữu
3.g.
A
7
Hội-ồng Kỷ-Luật
1, 2, 3, 4, 5
B
1
iền-Kinh, Bơi Lội
8
B
1
iền-Kinh, Bơi Lội
17
B
3
Bng Rổ
6
B
4
Bng Chuyền
11
B
4
Bng Chuyền : Thể-thức tranh giải
 
B
6
Quần-Vợt
8,10, 11, 12
B
7
Vũ-Cầu
7, 9, 10, 11, 12
B
8
Băng-ồng
5
B
12
ội Tổng-Hợp
4
         
 
3.       07/11/87       Lige
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
7
Hội-ồng Kỷ-Luật : bi-bỏ 2 điều vừa được sửa-đổi ngy 25/04/87
 
A
8
Giải Nh-Nhặn
1, 2, 3, 4
 
 
 
4.       07/04/90       Orlans
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
2
Tham-dự Thn-Hữu
3.d., 3.f.,3.g., 3.f.
A
2
Tham-dự thể-thao
5.c., 6
A
3
tổ-chức HTTVNC
1, 2, 3, 4
A
5
Ban Tổ-Chức
2
A
6
Hội-ồng Chủ-Tịch
1.a., 1.b., 1.c., 2, 5, 6, 7
A
7
Hội-ồng Kỷ-Luật
10
B
10
Trọng-Ti
1, 2, 3, 4
B
12
Lin-Qun
1
         
 
 
5.       17/11/90       Genve
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
5
Ban Tổ-Chức
7
A
7
Hội-ồng Kỷ-Luật
8
 
 
6.       14/05/94       Paris - iều-chỉnh Hộp Thư HTTVNC
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
2
tham-dự thể-thao
5.b., 5.c.
B
1
Bng Rổ Nữ
1.c.
B
1
iền-Kinh 4x50th Nữ
1.g.9.
 
 
7.       21/07/95       Marseille
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
2
nghi-thức nhập trại
3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.f.
A
2
tham-dự thể-thao
5.a., 5.b.
A
5
Ban Tổ-Chức
10, 11
A
6
Hội-ồng Chủ-Tịch
8.b.
A
7
Hội-ồng Kỷ-Luật
11, 12, 13, 14
A
8
Giải Nh-Nhặn
1.a., 5.a. đến 5.c.
B
3
Bng Rổ : bỏ cuộc
7
B
11
biện-php chế-ti
1.a., 1.b.
 
 
8.       13/04/96       Lun-n
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
2
tham-dự thể-thao
7.d., 7.e.
B
2
Bng Trn
4
B
3
Bng Rổ
3
B
4
Bng Chuyền
3
B
7
Vũ Cầu
7
 
 
9.       03/05/97       Paris
 
Phần
Chương
đề-ti
iều
A
5
Ban Tổ-Chức
12
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com