Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

ĐHTTVNÂC PARIS 1990

Đội Bóng Tròn Lão-Tướng ĐHTTVNÂC 90

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com