Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1991 : Lễ Khai-Mạc

DHTT_Lg_91-AM_1w.jpg (71892 bytes) DHTT_Lg_91-hedmark_1w.jpg (154145 bytes) DHTT_Lg_91-Karlsruhe_1w.jpg (189430 bytes)
DHTT_Lg_91-Bruxelles_1w.jpg (249909 bytes)
DHTT_Lg_91-Thuy-Si_1w.jpg (137674 bytes)
DHTT_Lg_91-Oslo_1w.jpg (111706 bytes)
DHTT_Lg_91-Nam_Paris_1w.jpg (209941 bytes)
DHTT_Lg_91-KM_1w.jpg (158139 bytes)
DHTT_Lg_91-Toulouse_1w.jpg (149498 bytes)

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com