Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Sart-Tilman, Liège, Belgique

từ 20 đến 27 tháng 7 năm 1991

450

Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège

Lê Hữu Đào

DHTT_Lg_91-CDBV_1w.jpg (117944 bytes)

 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1991

Lễ Khai-Mạc Bơi Lội
Sinh-hoạt Điền-Kinh
Thể-Thao Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
  Vũ-Cầu
  Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com