Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

ĐHTTVNÂC LIEGE 1991 : Sinh-Hoạt

DHTT_Lg_91-Van-nghe_1w.jpg (127899 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com