Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   

 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1991 : Lễ Trao Giải
 
91 bm LHD 1w.jpg (80152 bytes)
DHTT_Lg_91-TG_1w.jpg (129485 bytes)
91 bm 6w.jpg (95196 bytes)
91 bm 5w.jpg (163830 bytes)
91 bm 4w.jpg (112178 bytes)
91 bm 3w.jpg (138896 bytes)
91 bm 8w.jpg (226169 bytes)
91 bm 1w.jpg (139657 bytes)
91 bm 2w.jpg (135122 bytes)
91 bm 7w.jpg (150885 bytes)
91 bm 9w.jpg (180268 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com