Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    

 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1991 : Thể-Thao

DHTT_Lg_91-BTron_Lg_1w.jpg (136689 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com