Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
ĐHTTVNÂC MARSEILLE 1995 : Lễ Trao Giải

 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com