Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 
ĐHTTVNÂC LONDON 1996 : Lễ Khai-Mạc

   

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com