Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

London,Great-Britain

từ 15đến 23 tháng 7 năm 1996

200

Câu-Lạc-Bộ Việt-Nam / Anh-Quốc

?

 
LONDON 1996
Thể-Thao
 
 
Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com